فهرست بستن

نمونه طراحی ما:

نمونه های گرافیک کامپیوتری ذیل، طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ در کانون تبلیغاتی بیان و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ در جعبه سازی خورشید هنر طراحی و اجرا شده اند. نشریات تبلیغاتی مربوط به دوره کانون تبلیغاتی بیان ، در واقع آغاز گرافیک کامپیوتری حرفه ای در ایران می باشد .