انتخاب قالب جعبه

  • در این کارگاه تمامی قالبها بطور اختصاصی برای مشتریان طراحی و ساخته می شوند و پس از تولید به آنها تحویل می گردند تا برای استفاده بعدی نگهداری نمایند.
  • قالب آماده موجود نیست. این نمونه ها فقط برای آشنایی شما با بعضی از روشهای ممکن و رایج در ساخت قالب جعبه می باشد.